Rychlý kontakt

Veronika Mácová

Tel.: +420 605 207 894

Email: info@maca.cz

Napište nám:

Reklamační řád

REKLAMACE 

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží ihned při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skel. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci viditelných vad zboží, které kupující mohl zjisti při jeho předávání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě neuvedl žádné poškození obalu .
 2. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést do 48 hodin od jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.
 3. Pokud kupující po rozbalení zjistí poškození zboží nebo jeho nekompletnost je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží.Pro vyřízení reklamace je nutno na přiloženém plánku označit reklamovaný díl s popisem vady. Pokud tak neučiní nebude jeho reklamace uznána.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.
 5. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.
 6. Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle odstavce 5. Na telefonické reklamace nebude brán zřetel.

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE 

 1. Nebude-li moci prodávající z vážných důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů s tím, že pokud bude reklamace řešena výměnou zboží, které bylo koupeno na objednávku, bude lhůta pro vyřízení reklamace shodná s původní dodací lhůtou.
 2. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen , jedná-li se o méně rozměrné zboží nebo jeho součásti nebo díly, např. kování, dvířka, zásuvky apod., zabalit je a předat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené v originálních obalech tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.
 3. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, prodávající bezplatně zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o této neshodě věděl nebo ji sám způsobil.
 4. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součástí) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. U vad reklamovaných v záruční době, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo na výměnu zboží.
 6. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 7. Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř.výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
 8. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím e-mailem, telefonicky, faxem, písemně a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

  1. U výrobků z přírodních materiálů (např. kůží, látek nebo dřeva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost nebo disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.
  2. U výrobků zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce, jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže, odchylky v rozměrech nebo odchylky v dřevěných částech výrobku, apod.
  3. V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy kůže, potahové látky či dřeva.
  4. Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním (např. vytažená kůže či látka na sedácích, změna barevnosti, apod.) ani změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.
  5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží:

a.     které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí,

b.     které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím,

 c.     které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mráz,déšť,vlhko),

d.     které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání,

e.     které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu.                        

 Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že kupujícího upozorní na nevhodnost přistaveného dopravního prostředku v případě, kdy si dopravu kupující zajišťuje sám. Trvá-li kupující i přes upozornění prodávajícího na odvozu nevhodným dopravním prostředkem, vyznačí tuto skutečnost prodávající do dodacího listu nebo do prodejky. U zboží kupovaného z expozice (výstavky na provozovně) nemůže kupující reklamovat vady, které byly zjistitelné při uzavírání smlouvy a na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva.

Nábytek Miloš Máca s.r.o. - e-shop s nábytkem Sunlight systems - tvorba e-shopů