Rychlý kontakt

Veronika Mácová

Tel.: +420 605 207 894

Email: info@maca.cz

Napište nám:

Obchodní podmínky

Dodavatelem (prodávajícím) nábytku na těchto internetových stránkách https://obchod.maca.cz/  je firma Miloš Máca, s.r.o.,Poděbradova 567, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník seznámen již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz(Bezpečnost a ochrana informací)

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu https://obchod.maca.cz/  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky. Při správném vyplnění objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.
 3. Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení celé jeho kupní ceny a jeho převzetím.
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu https://obchod.maca.cz/ , dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajišťujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnost apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami. Standartně expedujeme zboží dle dodací lhůty ode dne obdržení objednávky. Dodací lhůta je 1 - 4 týdny.
 2. Místem plnění je dodací adresa - sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednutí zboží.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení celé ceny zboží a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v dodací lhůtě, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (fax, poštovní zásilka.)
 5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 6. Společně se zbožím zákazník obdrží fakturu, která je současně i daňovým dokladem prodávající je plátcem DPH, prodávající bytových doplňků není plátcem DPH.
 7. Zboží je doručováno v demontovaném stavu.
 8. Zboží lze odebrat buď osobně nebo bude doručeno přepravcem. Zboží je doručováno vždy za 1.uzamykatelné dveře domu ,ale max. do 20metrů od rozvozového auta.
 9. Pokud je cena objednaného zboží (nábytku) vyšší než 25 000 Kč, je zboží dopraveno k zákazníkovi zdarma. U zboží, jehož hodnota je nižší než 25  000 Kč, bude doprava dle ceníku:

DOPRAVNÉ:

Česká pošta:

Balíky pouze do 30 kg - cena 160 Kč + dobírka 20 Kč

PPL:

Balíky do 30 kg - 100 Kč + dobírka 45 Kč.

Balíky nad 30 kg - 250 Kč + dobírka 50 Kč

Balíky nad 50 kg - 800 Kč + dobírka 50 Kč.

Více informací o přepravci na www.ppl.cz kde můžete i sledovat svoji zásilku dle čísla, které je při odeslání zásilky zasláno.

Kupující, je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav a obsah zásilky (počet balíků, neporušenost zboží, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu nabytek@maca.cz,

 

 

 

CENY A PLATBA 

 

Ceny uvedené na webových stránkách https://obchod.maca.cz/  jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%. Ceny jsou uváděny bez dopravy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:

  1. v hotovosti - při převzetí dodávky
  2. platba předem - zálohovou fakturou (při objednání nestandardního zboží)
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem
 3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY (vrácení zboží)

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000. V takovém případě je kupující povinen:

  1. O tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením č. objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  2. Poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady na adresu prodávajícího za následujících podmínek:
   1. zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
   2. nesmí být poškozené
   3. nesmí být použité
   4. musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
   5. s dokladem o koupi

Pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet (neposílejte zboží na dobírku) a to do 14 dní od zpětného převzetí zboží. 

Vrácené zboží je kupující povinen zaslat na své náklady výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození při přepravě zpět.

 1. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 2. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět — zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
 4. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. změnila se výrazným způsobem cena
  3. zboží je momentálně doprodáno
 6. V případě, že tato situace nastane se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 7. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a to do 14 dní od odstoupení smlouvy.

NEBEZPEČÍ ŠKODY ZA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

ZÁRUKA 

 1. Prodávající poskytuje záruku na prodávané zboží dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě, která je 24 měsíců ode dne nákupu.
 2. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě a vztahuje se pouze na reklamovaný díl či část, jedná-li se o výrobek složený z více jednotlivých dílů nebo částí. Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem faktury, dodacího listu. Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  1. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  3. zboží bylo poškozeno živly,
  4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  5. zboží bylo poškozeno nesprávnou montáží.
 4. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 5. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 6. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění občanský zákoník
 7. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby.) Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího.

REKLAMACE 

 1. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží ihned při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skel. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (posádky vozidla) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci viditelných vad zboží, které kupující mohl zjisti při jeho předávání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě neuvedl žádné poškození obalu .
 2. Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést do 48 hodin od jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.
 3. Pokud kupující po rozbalení zjistí poškození zboží nebo jeho nekompletnost je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží.Pro vyřízení reklamace je nutno na přiloženém plánku označit reklamovaný díl s popisem vady. Pokud tak neučiní nebude jeho reklamace uznána. Poškozený díl je nutné poslat zpět na adresu prodávajícího k pousouzení oprávněnosti reklamace.
 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.
 5. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Při reklamaci je kupující povinen předložit fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.
 6. Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu doporučeně spolu s údaji a doklady podle odstavce 5. Na telefonické reklamace nebude brán zřetel.

VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE 

 1. Nebude-li moci prodávající z vážných důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů s tím, že pokud bude reklamace řešena výměnou zboží, které bylo koupeno na objednávku, bude lhůta pro vyřízení reklamace shodná s původní dodací lhůtou.
 2. Na výzvu prodávajícího je kupující povinen , jedná-li se o méně rozměrné zboží nebo jeho součásti nebo díly, např. kování, dvířka, zásuvky apod., zabalit je a předat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené v originálních obalech tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.
 3. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, prodávající bezplatně zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o této neshodě věděl nebo ji sám způsobil.
 4. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součástí) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. U vad reklamovaných v záruční době, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo na výměnu zboží.
 6. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z ceny.
 7. Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř.výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
 8. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím e-mailem, telefonicky, faxem, písemně a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

  1. U výrobků z přírodních materiálů (např. kůží, látek nebo dřeva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost nebo disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.
  2. U výrobků zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce, jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže, odchylky v rozměrech nebo odchylky v dřevěných částech výrobku, apod.
  3. V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy kůže, potahové látky či dřeva.
  4. Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním (např. vytažená kůže či látka na sedácích, změna barevnosti, apod.) ani změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.
  5. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží:

a.     které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí,

b.     které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím,

 c.     které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mráz,déšť,vlhko),

d.     které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání,

e.     které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu.                        

 Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly při dopravě a montáži zboží, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že kupujícího upozorní na nevhodnost přistaveného dopravního prostředku v případě, kdy si dopravu kupující zajišťuje sám. Trvá-li kupující i přes upozornění prodávajícího na odvozu nevhodným dopravním prostředkem, vyznačí tuto skutečnost prodávající do dodacího listu nebo do prodejky. U zboží kupovaného z expozice (výstavky na provozovně) nemůže kupující reklamovat vady, které byly zjistitelné při uzavírání smlouvy a na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odst. 1) Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně ustanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České Republiky. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.1.2009.

Nábytek Miloš Máca s.r.o. - e-shop s nábytkem Sunlight systems - tvorba e-shopů